Article
Social Media
               
Title Image

Blog

آشنایی با مراحل خرید خارجی و واردات کالا

  |   Article persian

: مراحل و نحوه انتخاب منابع فروش کالا


اینترنت •
روزنامه تجاری •
نمایشگاه های مختلف  •
بخش بازرگانی سفارتخانه ها  •

شرکت های وارداتی مشابه  •
سوابق شرکت در خرید های قبلی  •
منابع داخلی (راهنمای صنعت سنگین وزارت صنایع و معادن)  •
اتاق های بازرگانی مشترک  •
…و

: پیش فاکتور

بررسی و جمع آوری اطلاعات درباره تولید یا عرضه کنندگان کالا از طریق زیر ممکن است .پروفرما یا پیش فاکتور ،سندی است که توسط فروشنده صادر میگردد و مندرجات پرفرما شامل نام و نشانی فروشنده و خریدار ،نوع ، و زمان تحویل کالا  ،مقدار و تعداد کالا ،قیمت واحد و قیمت کل کالا ،شرایط پرداخت است. و مبداء کالا  مدت اعتبار پرفرما از فروشندگان و به شرح ذیل و یا فرم تقاضا  برای قیمت که این اطلاعات خواسته میشود

 قیمت واحد کالا و مبلغ کل برای هر قلم کالا
 مبداء مواد/کالا ( کشور مبداء)  –
حمل  –
 اعتبار  –
 تاریخ تحویل  –
 مشخصات حمل  –
بازرسی  –
 روشهای پرداخت  –

 

 :مفاد قرارداد خرید  

موضوع قرارداد    . قیمت کالا   . شرایط و مدت تولید یا تهیه کالا   . شرایط پرداخت   . نحوه اعتراض ها  .  نوع بسته بندی    . مبداء کالا   . مقصد کالا   . زمان تحویل   . حکمیت،داوری و حل و فصل اختلافات    .  آدرس طرفین قرارداد    . بازرسی    . تغییر وسیله حمل در طول راه    . حمل به دفعات    . مبداء   . فورس ماژور    .
ذکر تمام موارد در تمام قراردادها ضروری نمی باشد و انتخاب موارد مذکور در قراردادهای خرید بستگی به شرایط معامله دارد

 

 :ثبت سفارش

واردکنندگان کالای مختلف جهت اخذ مجوز قطعی و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند و پس از انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی بانک گشایش اعتبار اقدام مینماید


: حمل کالا 
به نسبت تعهدات خریدار و فروشنده بنابر تقاضای هر یک و توسط حمل و بیمه کالا بر اساس شرایط تحویل کالا شرکت های حمل و نقل بین المللی و شرکت های بیمه انجام می گیرد. که میتوان به۳ صورت حمل دریایی ،حمل هوایی یا حمل زمینی انجام شود

 

                                                                                                                         :ترخیص کالا از گمرکات 

اقدامی که به وسیله آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می دهد کالای موضوع ترخیص را در اختیار خود داشته باشند